הגישה שלך לאתר https://www.happy-dermis.com (להלן: "האתר") והשימוש בו כפופים לכל התנאים והתניות שלהלן ולמדיניות הפרטיות המתוארת להלן (ביחד: "תנאי השימוש") ולכל החוקים החלים בעניין. בעצם השימוש באתר זה ו/או הכניסה אליו, אתה מסכים להתחייב ולציית לכל אחד מתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו על ידי חברת מיי סקין סולושנס בע"מ ח.פ. 514774967 (להלן: "מיי סקין סולושנס בע"מ"). אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש, אנא הימנע מלהיכנס לאתר או להשתמש בו, שכן אינך מורשה להשתמש באתר במקרה זה. כל שימוש או יצירת קישור לכל תוכן באתר אסור בתכלית האיסור, מלבד כפי שקבוע במפורש בתנאי שימוש אלה. הנך ערב ומתחייב כלפי מיי סקין סולושנס בע"מ שלא תשתמש באתר זה לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה אסורה לפי תנאי שימוש אלה מיי סקין סולושנס בע"מ שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, למנוע ממך גישה לאתר מכל סיבה שהיא או ללא סיבה.

תנאי שימוש

מיי סקין סולושנס בע"מ מתירה לך לצפות בתוכן שבאתר אך ורק לשימושך האישי, הפרטי והלא מסחרי, ובהינתן שתשמור על כל זכויות היוצרים וההודעות הקנייניות האחרות הכלולות בתכנים המקוריים ו/או כל עותק שלהם. לא תוכל לשנות את החומרים באתר זה בכל דרך, אופן או צורה ולא תוכל להעתיק, לתקן, לשנות, לשדר, להציג, לפרסם, להעביר, למכור, לעשות רפרודוקציות או להציג בפומבי, לבצע או להפיץ או להשתמש בהם בכל אופן אחר לכל מטרה ציבורית או מסחרית שהיא. במידה ותפר, בכל אופן שהוא, אי אלו מהתנאים הקבועים במסמך זה, האישור שלך להשתמש באתר זה יסתיים מידית ובאופן אוטומטי ויהיה עליך להשמיד מיד כל תוכן שהורדת או הדפסת מתוך אתר זה.

במסגרת שימושך באתר, עליך להניח תמיד שכל התכנים המופיעים באתר זה בכל עת מוגנים בזכויות יוצרים ולא ניתן לעשות בהם שימוש בכל דרך שהיא ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של מיי סקין סולושנס בע"מ, מלבד אם נקבע מפורשות אחרת בתנאי שימוש אלה. הנך מאשר בזאת שכל שימוש בלתי מורשה שייעשה בכל תוכן באתר זה על ידך עלול להפר זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, דיני ו/או תקנות פרטיות ופרסום ותקשורת וכן חוקים ותקנות אחרים.

מיי סקין סולושנס בע"מ רשאית, בכל עת מבלי לתת הודעה על כך לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לעצור או להשעות את תפעול האתר במלואו או בחלקו או לתקן או לשנות את אופיו ואת תכניו. מיי סקין סולושנס בע"מ אינה לוקחת על עצמה כל מחויבות לעדכן או להמשיך לפרסם את המידע הכלול באתר, והיא שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ותיקונים בתוכן האתר או במוצר או בזמינות השירות בכל עת וללא התראה. מיי סקין סולושנס בע"מ תוכל, בכך עת ללא התראה מראש, לשנות תנאי שימוש אלה על ידי עדכון מסמך זה. שימושך באתר זה לאחר שייערכו שינויים כאמור, יהווה קבלה מלאה של תנאי שימוש המתוקנים כאמור ויחייב אותך לכל דבר ועניין. תפעול אתר זה יכול שיופרע, ישובש, יושעה או יעוכב באופן זמני או קבוע מכל סיבה שהיא. מיי סקין סולושנס בע"מ אינה מבטיחה שהגישה לאתר זה לא תופרע, שאתר זה יהיה נקי משגיאות או מווירוסים, או שצדדים שלישיים לא יחבלו באתר זה.

הינך מצהיר בזאת כי הינך בעל כשרות משפטית על פי חוק להשתמש באתר זה ולהתחייב בחוזה (קנייה או מכירה) בהתאם לדין. מובהר בזאת כי השימוש באתר על ידי קטינים כפוף לאישור הוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם. ככל שמשתמש הקצה הינו מתחת לגיל 18, הוא נדרש לבקש מהוריו או מהאפוטרופוס החוקי שלו רשות לפני השימוש באתר, וכאשר משתמש הקצה עושה שימוש באתר, הוא מצהיר בפני מיי סקין סולושנס בע"מ שקיבל רשות כאמור – לאחר שהוריו או האפוטרופוס החוקי שלו קראו בעיון רב את תנאי השימוש. האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה על משתמש הקצה, הוריו או האפוטרופוס החוקי שלו בלבד, ומשתמש הקצה פוטר בזאת את מיי סקין סולושנס בע"מ מכל אחריות בקשר לכך.

המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע"מ כדין, אלא אם צוין אחרת במפורש. קניה שאושרה מהווה קנייה המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע בגינה על ידי בית העסק.

קניין רוחני

האתר הינו רכושה הבלעדי של מיי סקין סולושנס בע"מ והינה בעלת זכויות היוצרים, סימני המסחר וכל זכויות הקניין הרוחני באתר. כל העתקה, הפצה, שידור, פרסום, העברה, יצירת עבודה נגזרת יצירת קישור, ניצול או פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של מיי סקין סולושנס בע"מ, בכל דרך שהיא, בשלמותן או בחלקן, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מאת מיי סקין סולושנס בע"מ אסורה בהחלט.

מדיניות ביטול

כל צרכן הרוכש מוצר(ים) ממיי סקין סולושנס בע"מ באתר, יהא זכאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן:"חוק הגנת הצרכן"), ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "תקנות הגנת הצרכן"), ובאופן ספציפי הוראות סעיף 14ג(ג)(1) של חוק הגנת הצרכן, בתוך ארבעה-עשר (14) ימים ממועד: (i) ביצוע העסקה; (ii) קבלת המוצר(ים); או (iii) קבלת מסמך הכולל את הפרטים הנזכרים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם, ובכפוף לכך שהמוצר(ים) יוחזרו למיי סקין סולושנס בע"מ ללא כל פגם ובלא שנעשה בהם כל שימוש כאמור בסעיפים 14ו(א)(1) ו-14ו(א)(2) לחוק הגנת הצרכן ובסעיף 2 לתקנות הגנת הצרכן.

הביטול ייעשה בכתב, והודעה בגינו תיעשה בפקס, בדואר רשום או על-ידי שליח למשרדי מיי סקין סולושנס בע"מ. במקרה של ביטול, הצרכן אשר ביצע את ההזמנה יחוייב בדמי ביטול, אשר יהיו הסכום הנמוך יותר מבין הבאים: (i) סך של חמישה אחוזים (5%) מערך ההזמנה; או (ii) מאה (100) ₪ (להלן: "דמי ביטול"), וכן יחוייב בעלויות אשר נגבו ממיי סקין סולושנס בע"מ בגין סליקת כרטיס אשראי (ככל שהתשלום בוצע באשראי), למעט במקרים בהם הביטול נבע מהתקיימותם של התנאים המפורטים בסעיף 14ה(א) לחוק הגנת הצרכן, שאז לא ייגבו כל דמי ביטול מהצרכן.

הגבלת אחריות

האתר זה והמידע הכלול בו ניתנים על בסיס "כמות שהם" [AS IS] ו"כפי שזמין" [AS AVAILABLE], ללא ערובות מכל סוג או מין שהוא, במפורש או במשתמע, לרבות אך לא מוגבל לכל ערובה לבעלות או לדיוק או כל ערובה משתמעת לסחירות או התאמה למטרה מסוימת. השימוש באתר זה ובמידע הכלול בו נעשה באחריות המשתמש בלבד. מיי סקין סולושנס בע"מ אינה לוקחת על עצמה כל אחריות או חבות בגין כל טעות או השמטה בתוכן האתר. מיי סקין סולושנס בע"מ אינה ערבה או מתחייבת שאתר זה יהיה מאובטח או שכל שגיאה, פגם, או וירוס באתר יתוקנו. מיי סקין סולושנס בע"מ אינה נותנת כל הבטחה ו/או ערובה כלשהי למידת הדיוק, השלמות, והאמינות של כל תוכן באתר זה או שכל חלק מהתוכן הננו עדכני, והיא לא מתחייבת ש- או ערבה לכך שאתר זה יעמוד בכל דרישה או ציפייה שלך.

בשום מקרה, מיי סקין סולושנס בע"מ וכל נושא משרה, מורשה או ספק שלה לא יהיו חייבים בגין כל נזק שהוא הנובע כתוצאה מ/או בקשר עם אתר זה, כל אתר שמפעיל צד שלישי או כל מידע הכלול באתר זה או בכל אתר אחר, לרבות אך לא בלבד ביחס לנזק ישיר, עקיף, משני, מיוחד, תוצאתי, או עונשי; כולל, אך ללא הגבלה לאבדן נתונים, אבדן הכנסות, או אבדן רווחים, לפי כל תיאוריה, חוק או דינים שביושר, בין אם לפי חוזה, עוולה (כולל רשלנות) או לפי כל תיאורית חבות אחרת, אפילו אם מיי סקין סולושנס בע"מ תהיה מודעת לאפשרות שנזק כאמור ייגרם, מיי סקין סולושנס בע"מ אף אינה לוקחת על עצמה כל אחריות והיא לא תהיה אחראית לכל נזק לציוד הממוחשב שלך או וירוסים שעלולים להדביק אותו או כל רכוש אחר עקב הגישה שלך לאתר או השימוש והגלישה בו או הורדת כל תוכן, נתונים, טקסט, תמונות, סרטונים או קבצי שמע מהאתר.

חומרים שישלחו המשתמשים

כל מסמך, תוכן, מידע (כולל מידע אישי וקורות חיים) וכל תקשורת אחרת ("תקשורת משתמשים") שתישלח, תעביר, תשדר או תפרסם באתר בכל דרך שהיא ובכל עת ייחשבו במלואן כלא סודיות ולא קנייניות. למיי סקין סולושנס בע"מ לא תהיה כל מחויבות שהיא (לסודיות או מבחינות אחרות) בנוגע לתקשורת המשתמשים. מיי סקין סולושנס בע"מ והמורשים מטעמה יהיו חופשיים להעתיק, לחשוף, להפיץ, לשלב ולהשתמש באופן אחר בתקשורת המשתמשים ובכל הנתונים, תמונות, הצלילים, הטקסטים, ובכל הדברים האחרים המגולמים בהם לכל מטרה מסחרית ולא מסחרית. נאסר עליך בתכלית האיסור לפרסם או לשדר כל חומר לא חוקי, שיווקי, מאיים, שיש בו משום הוצאת דיבה, משמיץ, גס, שערורייתי, פרובוקטיבי, פורנוגרפי או בוטה, או כל תוכן שעלול להוות או לעודד התנהגות שתיחשב כעבירה פלילית, שתעלה ממנה חבות אזרחית או שתפר באופן אחר כל חוק או תקנה, דרך אתר זה. למיי סקין סולושנס בע"מ תהא הזכות בכל עת לגלות את זהותו של כל אדם שפרסם כל מידע או חומר כאמור לכל רשות מוסמכת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. טרם פרסום או שידור כל תקשורת משתמשים דרך אתר זה, עליך לנקוט במאמץ סביר על מנת לסרוק ולהסיר כל וירוס ותכונות מזהמות או הרסניות אחרות מאותה תקשורת משתמשים. אתה מסכים שלא לנקוט בכל פעולה שהיא נגד מיי סקין סולושנס בע"מ ביחס לתקשורת משתמשים שהגשת או שתגיש ואתה תשפה את מיי סקין סולושנס בע"מ במידה וכל צד שלישי ינקוט בפעולה נגד מיי סקין סולושנס בע"מ ביחס לתקשורת המשתמש שנתת או ששידרת.

אתרים של צדדים שלישיים

מיי סקין סולושנס בע"מ לא בדקה ולא תבדוק אף אחד מהאתרים המקושרים לאתר זה, והיא לא אחראית בשום דרך לכל תוכן בכל אתר מחוץ לאתר זה או לכל אתרי אינטרנט אחרים המקושרים אליו. אתה מאשר בזאת בכך שקישור לכל עמוד אחר מחוץ לאתר זה או לאתרים אחרים הוא על אחריותך בלבד.

מדיניות פרטיות

מיי סקין סולושנס בע"מ רשאית לנהל בסיס נתונים ולעבד ולאחסן (למשך פרק הזמן שתבחר מיי סקין סולושנס בע"מ), כל נתון אודות המשתמשים באתר זה (לרבות אך לא בלבד, מידע מזהה אישי כגון שמם פרטי ושם משפחתם, כתובת, מספרי טלפון, כתובות דואר אלקטרוני, כתובת IP וכד', וסוגים שונים של נתונים טכניים ונתונים שייאספו בעזרת עוגיות [cookies] כגון מידע אודות הדומיין והדפדפן, באיזה מערכת הפעלה ודפדפן אתה משתמש, איך אתה נכנס לאתר ומנווט בתוכו, כמה זמן אתה נשאר באתר ועוד) (להלן: "נתונים אישיים" או "פרטים אישיים") שיבואו לידיעתה באמצעות השימוש באתר זה ושהועברו על ידי המשתמשים מרצונם החופשי. מיי סקין סולושנס בע"מ מתחייבת שככל שיהיה לה בסיס נתונים כזה, השימוש בו ואופן ניהולו ייעשו במסגרת הפעילויות העסקיות של מיי סקין סולושנס בע"מ ולפי הוראות החוק במדינת ישראל החלות על עניין זה.

במידה ומשתמש אינו מעוניין שהנתונים האישיים שלו ייאספו, יישמרו, יאוחסנו או יעובדו בכל אופן שהוא כפי שמתואר לעיל, עליו להימנע באופן פעיל מהעברת או שליחת הפרטים האישיים שלו למיי סקין סולושנס בע"מ, כאמור לעיל. בהעברת או שליחת הנתונים האישיים שלך, אתה מסכים להיות מחויב ולציית לכל אחת מההוראות הקבועות לעיל.

נתונים אישיים לא יישלחו על ידי אנשים שגילם פחות משמונה עשרה (18) ללא ההסכמה המפורשת של הורה או של אפוטרופוס חוקי.

שונות

מיי סקין סולושנס בע"מ שולטת באתר זה ומפעילה אותו מישראל והיא אינה יוצרת מצג לפיו התכנים או השירותים באתר הולמים או זמינים בכל מדינה, או שהגישה אליהם תהיה אפשרית מטריטוריות בהן התכנים שבהם אסורים או לא חוקיים. אם תבחר להיכנס לאתר זה מחוץ לישראל, אתה אחראי לציית לחוקים המקומיים החלים. תנאי שימוש אלה יישלטו ויפורשו באופן בלעדי על ידי חוקי מדינת ישראל, מבלי לתת תוקף לעקרונות התנגשות הדינים. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת שתעלה בקשר עם תנאי שימוש אלה תהיה מסורה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב יפו.

במידה וכל הוראה בתנאי שימוש אלה אינה חוקית, בטלה או בלתי ניתנת לאכיפה מכל סיבה שהיא, הוראה זו תיאכף במידה האפשר המרבית ביותר המותרת בחוק ויתר הוראות הסכם זה יוותרו במלוא תוקפן.

עיכוב או אי מימוש של מיי סקין סולושנס בע"מ לאכוף או לממש את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לא יהווה ויתור על זכויות אלה.

תוכן זה זמין גם ב: enEnglish (אנגלית) ruРусский (רוסית)